Maritime Sætre og forholdet til Sætre Båtforening

1428527666297_1

Skrevet av Tom Bratlie, styreleder i SUAS

Mange har spørsmål knyttet til forholdet mellom den nye sentrumsplanen og aktiviteten til Sætre Båtforening. Nedenfor forsøker jeg å svare på noen spørsmål:

Hvem eier arealet til båtforeningen?
Det er Hurum kommune som eier alt areal, både opplagsplassen og Øra. Sætre Båtforening har en leiekontrakt som løper frem til 2.6.2040. Gjennom leiekontrakten er båtforeningen forpliktet til asfaltering av plassen, merking av parkeringsplasser, beplantning o.s.v. Båtforeningen betaler utover disse pliktene en symbolsk leie til kommunen.

Kan kommunen si opp avtalen med båtforeningen?
I avtalen mellom kommunen og båtforeningen heter det at Hurum kommune har rett til å anvise leietageren ”et annet område innen rimelig nærhet for opplagring av båter”. Det heter videre at ”dersom Sætre Båtforening blir påført et økonomisk tap ved slik forandring av båtopplagsplass, skal Hurum kommune erstatte det tap Sætre Båtforening derved påføres.”

Avtalen sier for øvrig ingenting om hvorvidt det nye området skal være permanent.

Kommunen har ikke på noe tidspunkt bestridt avtalen og er helt klare på at det er kommunen som må betale for ny opplagsplass (gjennom inntekter de får fra salg av tomtegrunnen).

Mister Sætre sitt ”maritime preg” dersom den nye reguleringsplanen vedtas?
Dette vil være opp til den enkelte bruker av området å vurdere. I dag er opplagsplassen i bruk til båtopplag fra november til april. Om sommeren er plassen åpen og brukt som parkering blant annet for dem som har båtplass.

I det nye forslaget er rundt halvparten av dagens opplagsplass foreslått bebygget. Resten av plassen settes av til maritime aktiviteter. Det betyr også at man vil ha mulighet til fortsatt å benytte halve plassen til båtopplag. Planen har absolutt tatt høyde for at båtforeningens aktiviteter kan videreføres.

Conceptor foreslår å etablere en 10 meter bred strandpromenade, et nytt lekeområde og generell beplantning og forskjønning av havneområdet. Det er mulig å anta at disse grepene faktisk vil gjøre området mer tilgjengelig for mennesker som ikke har en naturlig tilknytning til Sætre Båtforening og som ikke er naturlige brukere av området slik det fremstår i dag.

Det kan også være greit å merke seg at i reguleringsplanen som ble vedtatt i 2012 var enda mer av opplagsområdet avsatt til utbygging. Conceptor har foreslått en lavere utnyttelse av bakkeplanet men har samtidig foreslått å bygge høyere. Slik oppnår man at området får en god kommersiell utnyttelse samtidig som et større areal er tilgjengelig for publikum og båtforeningen.

1. Dagens situasjon:
image001
Opplagsplass om vinteren og parkeringsplass om sommeren.

 2. Gjeldende områderegulering slik den ble vedtatt i 2012:
image003
Alt som har oransje farge er områder avsatt til utbygging på planen fra 2012.

 3. Det nye forslaget:
image005
I det nye forslaget er bebyggelsen konsentrert til den nord-vestlige siden av området slik at man opprettholder et stort areal til maritime aktiviteter og parkering (og båtopplag om det er ønskelig) rundt båtforeningens klubbhus. Utbyggingsområdet er altså redusert sett i forhold til hva gjeldende regulering legger opp til.

 4. Opplagsplassen fotografert 23. mars og 14. april 2015:
image008

image009

 5. Illustrasjon av hvordan området kan se ut om planen blir vedtatt og realisert:
image011

6. Snittprofil for det nye maritime torget (dagens opplagsplass):

image013
Ved etablering av en 10 meter bred strandpromenade/kyststi med nedtrapping mot vannet vil hele området åpne seg for publikum.

 7. Snittprofil for den delen av sjøfronten som er foreslått bebygget:

image015
De to byggene som er foreslått på dagens opplagsplass har en førsteetasje som er trukket inn slik at hele strandpromenaden på 10 meter passerer under. Høyden opp til den første etasjen som strekker seg ut i vannet er 5,6 meter.

Hva sier reguleringsforslaget om bruken av området avsatt til maritime aktiviteter?
Fra reguleringsforslaget: Maritimt torg skal avsettes som offentlig plass/møteplass/ flerbruksplass. Bruk av ST_3 (maritimt torg) skal være forbeholdt aktiviteter som tjenlige/attraktive for allmennheten (herunder inkludert båtforening). Permanente private plasskrevende virksomheter skal ikke etableres.

Det skal innenfor formålet sikres tilstrekkelig dimensjonert manøvreringsareal for transport av lystbåter. Dekket skal etableres for å tåle belastning for denne typen virksomhet. Det skal sikres tilgang til sjøfront for denne typen virksomhet, og dagens båtslipp for å ta opp/sette ut båter skal videreføres/opprettholdes.

Hvorfor er ikke ny opplagsplass nevnt i forslaget til ny reguleringsplan?
Dette er et forhold som er regulert i kontrakten mellom Hurum kommune og Sætre Båtforening. Conceptor er ikke part i denne avtalen.

Det er ingen tvil om at Hurum kommune må tilby båtforeningen et alternativt opplagsområde men dette er et juridisk forhold som ikke hører hjemme i en reguleringsplan for Sætre sentrum.

Begge forhold (reguleringen og ny plass for de deler av båtopplaget som forsvinner med utbyggingen) må være på plass før utbyggingen kan starte, men det er to ulike prosesser.

Havneområdets betydning
Gjennom den nye planen kombinerer man en ønsket og nødvendig utvikling av Hurum kommune og Sætre sentrum samtidig som havneområdets maritime virksomhet og betydning blir ivaretatt.

image021De to foreslåtte bygningene vil ha publikumsrettet næringsvirksomhet på gateplan og boliger i de øvre etasjene. Bygningenes førsteetasje er trukket inn slik at det hele veien er plass til en 10 meter bred strandpromenade mellom bygningen og sjøen.

På denne måten ivaretas Sætres særpreg med lokalisering ved sjøen og vi oppretteholder tilgang til sjø og båthavna, både for de som har en tilknytning til Sætre Båtforening og alle andre som vil oppholde seg ved sjøen i Sætre sentrum.

Utviklingen setter kommunen i stand til å ta mange gode grep
Sommeren 2014 tok SUAS et initiativ til å få etablert badestrand i Sætre sentrum. Tiltaket ble meget godt mottatt og stranden tiltrakk seg mange mennesker gjennom hele den fine sommeren.

image023
Badestranda som ble åpnet i 2014 ble en kjempesuksess. Mer strand kommer.

Høsten 2014 kunne kommunen ta et nytt grep da man kjøpte Malerhjemmet. Dermed har vi sikret et stort sjønært område for allmenheten. Dette vil utvikles til mer strand og større friarealer for rekreasjon og lek. image025Illustrasjon av strandområdet som etter hvert også vil inkludere Malerhjemmet.

Kjøpet av Malerhjemmet blir finansiert gjennom en fremtidig utbygging av den delen av tomten som ligger lengst fra sjøen. Badestranda som ble åpnet i fjor ble finansiert av SUAS gjennom de midler som brukes til sentrumsutvikling og som skal gi fremtidige inntekter til kommunen.

Alt henger sammen med alt. Dersom vi får i gang utbygging og vekst setter vi også kommunen i stand til å satse mer offensivt.

Sætre, 19.4.2015

Tom Bratlie
Styreleder i Sætre utviklingsselskap AS – SUAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s