Tøffe tider i Hurumpolitikken

IMG_0384
Sætre. Bra sted. Kan bli mye bedre.

Det er tøffe tider for politikk i Hurum. Posisjonen virker nærmest oppløst etter at Venstre gang på gang går i opposisjon til den samarbeidskonstellasjonen de selv er en del av. I tillegg er det selvfølgelig merkbart for posisjonen at fire av Høyres opprinnelig 12 kommunestyrerepresentanter har brutt med det partiet de ble valgt inn fra.

Litt rart?
Lettkjøpte stemmer forsøkes sanket gjennom populistisk politikk i krevende saker med stort innbyggerengasjement. Frp, som er tuftet på lavere skatter og avgifter, foreslår å hente penger fra kommunens allerede slunkne kasse til å subsidiere privat eiendomsutvikling i Sætre sentrum.

Venstre som på nasjonalt plan vil øke bevilgningene til videreutvikling av teknologi for å fremme andregenerasjons biodrivstoff er negative til et slikt prosjekt i Hurum. Venstres ordførerkandidat er klar på at Statkraft og Södras innovasjonsprosjekt med mål om produksjon av andregenerasjons biodrivstoff på Tofte er uønsket. De vil at kommunen skal forsøke å overta fabrikkanlegget. Tøffe tider.

v og frp ill
Venstre er negative til biodrivstoffprosjektet på Tofte og mener at Hurum kommune skal forsøke å overta hele fabrikkanlegget. Frp vil ta penger fra kommunekassa og subsidiere privat eiendomsutvikling på Sætre. Faksimiler fra rha.no og referat fra kommunestyremøtet 26.5.15.

Folkestyre?
De politiske partiene har levert inn sine lister til høstens kommunevalg. Hurums kommunestyre består av 29 representanter. I Hurum har man anledning til å fremme lister med til sammen 35 kandidater (antall medlemmer i kommunestyret + seks varamedlemmer). Ingen av partiene i Hurum er i nærheten av 35 kandidater på sine lister. Høyre har flest med sine 24. Senterpartiet færrest med sine 12.

Valglister
Her finner du valglistene for kommunestyrevalget i Hurum i 2015: http://www.hurum.kommune.no/globalassets/politikk-og-innsyn/kandidatliste.pdf

Vi kan jo kanskje tenke oss at alle partiene har hatt en mengde kandidater og deretter valgt de beste. Men dessverre; slik er nok ikke virkeligheten. Jeg er ganske sikker på at alle partiene har ført opp bortimot samtlige navn de klarte å sanke sammen.

Huringene kjemper med liv og lyst gjennom innbyggerinitiativ, underskriftskampanjer og Facebook-aksjoner. Men viljen er liten til å ta fire år i kommunestyret og være en av de som skal prioritere mellom ulike grupper som alle roper etter mer ressurser. Da er det mer bekvemt å rope himmelhøyt i de sakene man er personlig engasjert i og ellers holde seg langt unna verv som betyr at man må ta et ansvar for helheten.

Påvirker gjennomføringsevnen
Hurums gjennomføringsevne i store saker blir kraftig påvirket av måten vi driver politikk på i denne kommunen. Helt siden flyplassaken på 80-tallet, har vi hatt en sterk tradisjon for politisk arbeid gjennom kanaler som fellesutvalg, nærmiljøutvalg og ulike protestaksjoner. Slike forumer arbeider ikke med et representativt utvalg i ryggen, men blir allikevel tillagt stor politisk betydning.

En gåte
Et ferskt eksempel som heldigvis ble stanset av et knapt flertall i kommunestyret, er innbyggerinitiativet Respekt Sætres forsøk på å få 350 000 kroner + moms fra Hurum kommune for å lage et alternativ til den foreslåtte reguleringsplanen for Sætre. Disse pengene skulle blant annet gå til den såkalte ”Sørlandsrefseren” Erling Okkenhaug som bare noen uker tidligere hadde stått i rådhuset på Sætre og harselert med både Hurums folkevalgte og rådmann. Nå skulle han altså drive informasjonsvirksomhet betalt av fellesskapet. Hva som får Venstre, Frp, SP og de tidligere Høyrerepresentantene til å støtte dette initiativet er for meg en gåte.

Bloggillustrasjon RS-tilbud
Fra innbyggerinitiativet Respekt Sætres beskrivelse av prosjektet som et stort mindretall i kommunestyret stemte ja til. Dokumentet er hentet via Dropbox fra initiativets egen facebookgruppe. Forslaget ble altså nedstemt av flertallet i kommunestyret.
Slik lød forslaget som heldigvis ble nedstemt. Dog med knapp margin.
Slik lød forslaget som heldigvis ble nedstemt.

Belastende
Det er faktisk belastende å lese side opp og side ned med leserinnlegg og Facebook-innlegg om hvor elendig det står til med alt sammen. Det er frivillig å være politiker, men jeg tror vi skal være glade for at noen fortsatt tar på seg disse vervene.

Om protestaksjonene hele tiden skal vinne frem, blir det stillstand i Hurum. Vi blir en slags opplagsplass. Om vi presser igjennom investeringer som legger ytterligere press på kommunens fremtidige budsjetter og samtidig kjemper imot de tiltakene som gir vekst i innbyggertall, skatteinntekter og arbeidsplasser – så går det galt. Da blir det mindre til skole, mindre til eldreomsorg, mindre til kultur og mindre til idrett.

Men det går nok bra
Når alt kommer til alt tror jeg det blir en ordning. Min opplevelse er at de fleste ønsker velkommen den vekst og utvikling som vi ser konturene av. Både ny grønn industri på Tofte og sentrumsutvikling på Sætre blir tatt godt imot. Ikke av alle. Men av de fleste.

De som roper nei roper ofte høyt. Men folk flest sier vel ja, ikke sant?

Tøffe tider i Hurumpolitikken

Innspill fra et livslangt medlem av Sætre Båtforening

Sætre Båtforening har bedt om innspill fra sine medlemmer i forbindelse med båtforeningens høringsinnspill til reguleringsplanen for Sætre sentrum. Jeg har vært medlem nesten hele livet. Dette er mitt innspill til båtforeningen:

Til Sætre Båtforening
Det er sannsynligvis delte oppfatninger blant båtforeningens medlemmer om hva som er en god og ønsket utvikling av Sætre sentrum og Hurum kommune.

Torget mer folk
Håper virkelig nok gode krefter samler seg om forslaget til at vi om kort tid kan ha dette som vårt handelssentrum og samlingssted.

STØTTER FORSLAGET
For egen del mener jeg det fremlagte forslaget er bra. Både fordi jeg liker uttrykket og den foreslåtte utformingen av sentrum, men kanskje enda viktigere fordi det vil bidra til å skape den veksten som Hurum kommune er helt avhengig av for å kunne tilby attraktive tjenester og tilbud til barn, unge og eldre i fremtiden.

Hurum kommune har en alt for lav befolkningsvekst og mangel på lokale arbeidsplasser i dag. Den foreslåtte utviklingen av Sætre sentrum vil snu en mangeårig negativ befolkningstrend og igjen gjøre Hurum konkurransedyktig både som bo- og næringskommune.

Screen Shot 2015-05-12 at 11.48.47 AM
Statistikken som viser befolkningsutviklingen fra 1997 til 2014. Hurum sakker akterut. Dette må snu og det haster. Kilde: SSB

ØKONOMISK REALISME
Det som fremkommer av motstand mot de foreslåtte planene lyder ofte “vi er for utvikling, men vi vil ha en annen utvikling enn det som er foreslått”. I en slik tilnærming forutsetter man at det finnes private utbyggere som vil investere i Sætre selv om prosjektets omfang og mulighet til lønnsomhet blir lavere enn hva som er tilfelle med dagens prosjekt.

Jeg tror dette er en urealistisk tilnærming til saken. Dersom vi ikke sier ja til et prosjekt med et omfang som gjør det kommersielt interessant, så ender vi opp med ingenting.

Alternativet er at Hurum kommune tar opp ytterligere gjeld for å finansiere infrastrukturinvesteringene uten at dette dekkes inn gjennom anleggsbidrag og tomtesalg. Eller at det finnes private utbyggere som vil bygge ut Sætre sentrum uten at det gir tilstrekkelig økonomisk avkastning. Begge alternativer er urealistiske og heller ikke ønskelige.

KONSTRUKTIV DIALOG OG FORTSATT AKTIV BÅTFORENING
Jeg mener at Sætre Båtforening skal opprettholde en konstruktiv dialog med utbygger og kommunen for å finne et godt alternativ til opplagsplass på kort og lang sikt. Utover dette håper jeg båtforeningen opprettholder og helst utvider driften slik at alle vi som liker livet på sjøen kan ha et godt tilbud om båtplass i Sætre.

image021
Disse byggene vil gjøre Sætre sentrum mer attraktivt og gi prosjektet bedre lønnsomhet for alle parter – ikke minst Hurum kommune.

De foreslåtte bygningene som er lokalisert til dagens opplagsplass vil bidra til Sætres attraktivitet som bosted og lokasjon for handel og næring. Det avsatte arealet på bakkenivå og planene om et godt areal til maritim aktivitet rundt dagens klubbhus sikrer både allmen tilgjengelighet og gode arealer for båtforeningens aktivitet.

DET MÅ IKKE GLIPPE DENNE GANGEN
Om vi nok en gang mislykkes i å bygge et nytt Sætre sentrum vil det bety et stort tap av fremtidig omfang og kvalitet på offentlige tjenester i hele Hurum. Vi mister muligheten til å skape mange nye lokale arbeidsplasser og vi mister denne muligheten til å bruke Sætre for å utløse vekst også andre steder i kommunen.

BÅTFORENINGENS MEDLEMMER
Jeg er sterk tilhenger av utbyggingen og har samtidig vært medlem av Sætre Båtforening siden jeg var barn. Ulike aksjoner og ytringer i pressen og ikke minst på Facebook viser at det blant foreningens medlemmer er ulike syn på denne saken. Dette bør reflekteres også i båtforeningens videre behandling av saken.

SLIK

  • Jeg er for en sterk og god båtforening (som vi har i dag) som legger tilrette for at man kan nyte båtlivet om man bor på Sætre. Det er en viktig kvalitet for oss som bor på Sætre. (Det bør vel også vurderes om dagens regime med bosted Sætre som krav for båtplass bør revurderes. Det kan være andre huringer som også bør tilbys båtplass på Sætre.)
  • Jeg er for at båtforeningen, kommunen og utbygger samarbeider konstruktivt om etablering av en ny opplagsplass. Alle må vise oppriktig vilje og være fleksible slik at vi faktisk får det til.
  • Jeg mener de foreslåtte byggene på dagens opplagsplass vil styrke Sætre og attraktiviteten til Sætre sentrum. Det gir i tillegg en bedre økonomi i prosjektet slik at den økonomiske løfteevnen når vi f.eks skal etablere ny opplagsplass styrkes.
  • Jeg tror noe opplagskapasitet kan bli etablert med et utvidet bobleanlegg.

1428527666297_1
Her blir det god plass også til båtforeningen og maritime aktiviteter.

  • Jeg tror området avsatt til maritim aktivitet rundt dagens klubbhus er tilstrekkelig til å ivareta den maritime aktiviteten som foregår også på land og skape et godt maritimt miljø. Med den nye foreslåtte utformingen tror jeg også at personer som i dag ikke har en naturlig tilhørighet til båtforeningen i større grad vil benytte området.

10603469_10152241819881987_8261203702289284652_nJA til båtliv
JA til utbygging
JA til en sterkere Hurum kommune
JA til mange flere mennesker og butikker i sentrum

Hilsen
Tom Bratlie

Innspill fra et livslangt medlem av Sætre Båtforening