Innspill fra et livslangt medlem av Sætre Båtforening

Sætre Båtforening har bedt om innspill fra sine medlemmer i forbindelse med båtforeningens høringsinnspill til reguleringsplanen for Sætre sentrum. Jeg har vært medlem nesten hele livet. Dette er mitt innspill til båtforeningen:

Til Sætre Båtforening
Det er sannsynligvis delte oppfatninger blant båtforeningens medlemmer om hva som er en god og ønsket utvikling av Sætre sentrum og Hurum kommune.

Torget mer folk
Håper virkelig nok gode krefter samler seg om forslaget til at vi om kort tid kan ha dette som vårt handelssentrum og samlingssted.

STØTTER FORSLAGET
For egen del mener jeg det fremlagte forslaget er bra. Både fordi jeg liker uttrykket og den foreslåtte utformingen av sentrum, men kanskje enda viktigere fordi det vil bidra til å skape den veksten som Hurum kommune er helt avhengig av for å kunne tilby attraktive tjenester og tilbud til barn, unge og eldre i fremtiden.

Hurum kommune har en alt for lav befolkningsvekst og mangel på lokale arbeidsplasser i dag. Den foreslåtte utviklingen av Sætre sentrum vil snu en mangeårig negativ befolkningstrend og igjen gjøre Hurum konkurransedyktig både som bo- og næringskommune.

Screen Shot 2015-05-12 at 11.48.47 AM
Statistikken som viser befolkningsutviklingen fra 1997 til 2014. Hurum sakker akterut. Dette må snu og det haster. Kilde: SSB

ØKONOMISK REALISME
Det som fremkommer av motstand mot de foreslåtte planene lyder ofte “vi er for utvikling, men vi vil ha en annen utvikling enn det som er foreslått”. I en slik tilnærming forutsetter man at det finnes private utbyggere som vil investere i Sætre selv om prosjektets omfang og mulighet til lønnsomhet blir lavere enn hva som er tilfelle med dagens prosjekt.

Jeg tror dette er en urealistisk tilnærming til saken. Dersom vi ikke sier ja til et prosjekt med et omfang som gjør det kommersielt interessant, så ender vi opp med ingenting.

Alternativet er at Hurum kommune tar opp ytterligere gjeld for å finansiere infrastrukturinvesteringene uten at dette dekkes inn gjennom anleggsbidrag og tomtesalg. Eller at det finnes private utbyggere som vil bygge ut Sætre sentrum uten at det gir tilstrekkelig økonomisk avkastning. Begge alternativer er urealistiske og heller ikke ønskelige.

KONSTRUKTIV DIALOG OG FORTSATT AKTIV BÅTFORENING
Jeg mener at Sætre Båtforening skal opprettholde en konstruktiv dialog med utbygger og kommunen for å finne et godt alternativ til opplagsplass på kort og lang sikt. Utover dette håper jeg båtforeningen opprettholder og helst utvider driften slik at alle vi som liker livet på sjøen kan ha et godt tilbud om båtplass i Sætre.

image021
Disse byggene vil gjøre Sætre sentrum mer attraktivt og gi prosjektet bedre lønnsomhet for alle parter – ikke minst Hurum kommune.

De foreslåtte bygningene som er lokalisert til dagens opplagsplass vil bidra til Sætres attraktivitet som bosted og lokasjon for handel og næring. Det avsatte arealet på bakkenivå og planene om et godt areal til maritim aktivitet rundt dagens klubbhus sikrer både allmen tilgjengelighet og gode arealer for båtforeningens aktivitet.

DET MÅ IKKE GLIPPE DENNE GANGEN
Om vi nok en gang mislykkes i å bygge et nytt Sætre sentrum vil det bety et stort tap av fremtidig omfang og kvalitet på offentlige tjenester i hele Hurum. Vi mister muligheten til å skape mange nye lokale arbeidsplasser og vi mister denne muligheten til å bruke Sætre for å utløse vekst også andre steder i kommunen.

BÅTFORENINGENS MEDLEMMER
Jeg er sterk tilhenger av utbyggingen og har samtidig vært medlem av Sætre Båtforening siden jeg var barn. Ulike aksjoner og ytringer i pressen og ikke minst på Facebook viser at det blant foreningens medlemmer er ulike syn på denne saken. Dette bør reflekteres også i båtforeningens videre behandling av saken.

SLIK

  • Jeg er for en sterk og god båtforening (som vi har i dag) som legger tilrette for at man kan nyte båtlivet om man bor på Sætre. Det er en viktig kvalitet for oss som bor på Sætre. (Det bør vel også vurderes om dagens regime med bosted Sætre som krav for båtplass bør revurderes. Det kan være andre huringer som også bør tilbys båtplass på Sætre.)
  • Jeg er for at båtforeningen, kommunen og utbygger samarbeider konstruktivt om etablering av en ny opplagsplass. Alle må vise oppriktig vilje og være fleksible slik at vi faktisk får det til.
  • Jeg mener de foreslåtte byggene på dagens opplagsplass vil styrke Sætre og attraktiviteten til Sætre sentrum. Det gir i tillegg en bedre økonomi i prosjektet slik at den økonomiske løfteevnen når vi f.eks skal etablere ny opplagsplass styrkes.
  • Jeg tror noe opplagskapasitet kan bli etablert med et utvidet bobleanlegg.

1428527666297_1
Her blir det god plass også til båtforeningen og maritime aktiviteter.

  • Jeg tror området avsatt til maritim aktivitet rundt dagens klubbhus er tilstrekkelig til å ivareta den maritime aktiviteten som foregår også på land og skape et godt maritimt miljø. Med den nye foreslåtte utformingen tror jeg også at personer som i dag ikke har en naturlig tilhørighet til båtforeningen i større grad vil benytte området.

10603469_10152241819881987_8261203702289284652_nJA til båtliv
JA til utbygging
JA til en sterkere Hurum kommune
JA til mange flere mennesker og butikker i sentrum

Hilsen
Tom Bratlie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s